יום שישי, 17 בפברואר 2017

נחמה כפולה

 על דברי הנביא ישעיהו: "נחמו נחמו עמי גו'" מבאר הגאון הרוגוצ'ובי ז"ל, שנחמתו של ישעיהו כפולה 'נחמו נחמו' היות ולעתיד לבוא בביאת המשיח ובבנין בית המקדש השלישי תהיה נחמה כפולה, שבבית המקדש יהיו 'שני המעלות' גם של בית המקדש הראשון וגם של בית המקדש השני. והמעלה בכל אחד מבתי המקדש הוא, ש"בבית [ה]ראשון הוה כלל, ולכן כל זמן שלא כבשו כל הארץ לא נתקדשה". וזוהי הסיבה שבמקדש הראשון 'הוה הכל' היו בו כל המעלות כולל הארון והאורים ותומים. ואילו בבית שני היו חסרים בו חמשה דברים ועל דרך ההבדל בין לוחות הראשונות ללוחות שניות, "דלוחות [ה]ראשונות הוה התורה מציאות אחת ובטל אחד בטל ח"ו הכל", ואילו בלוחות שניות "הוה כל התורה מצטרפת". וזהו שאמר ישעיהו הנביא פעמיים 'נחמו נחמו' היינו דלעתיד לבא יהיו שני הגדרים, גדר עצם וגדר הצטרפות על כל המשתמע מכך; המעלה דבית ראשון והמעלה דבית שני.

[עי' צפנת פענח עמ' 117-118. ועי' מהר"ל ספר התפארת פ' י"א שהמצות פרטים והתורה כלל אחד וזה הפירוש "כי נר מצוה ותורה אור" ע"ש ודוק. ועי' בזה גם בס' אורות התורה]. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה